Nieuws

Een positieve vibe

Alhoewel ons clubhuis eigenlijk niet zo geschikt is voor vergaderingen van meer dan vijftig mensen en er altijd wel iets is met het beeld en geluid, kijken we als bestuur terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering. De sfeer was goed, er werd naar elkaar geluisterd en belangrijke besluiten werden met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Veel leden lieten ons na afloop weten blij te zijn zo op een positief-kritische manier met elkaar te kunnen vergaderen. Chapeau, iedereen die daaraan heeft bijgedragen!

Transparantie

Het ging wel ergens over op 8 juni. De jaarrekening werd gepresenteerd en goedgekeurd door de vergadering. De kascommissie was positief over de manier waarop de financiële transacties van de vereniging nu in één financieel systeem zijn verwerkt. Ook is een andere verbeterde wijze van posten definiëren en toebedelen doorgevoerd. Daardoor is er nu bijvoorbeeld meer transparantie over financiële stromen ten aanzien van de brasserie. Wellicht vragen veel leden zich af, waarom dit zo belangrijk is. Dit is een belangrijke stap voorwaarts omdat bestuur en leden nu meer inzicht hebben in de kosten en baten van de brasserie. De combinatie van lange openingstijden, oplopende kosten én krapte op de arbeidsmarkt maakt dat het buitengewoon lastig is om een kostendekkende, laat staan winstgevende horeca te hebben op het golfpark. Als vereniging leggen wij daarop toe. Daar is wel eens wat onbegrip over. Het voorstel was om die kosten voor lief te nemen, omdat wij ons dat als vereniging kunnen permitteren én wij het belangrijk vinden dat leden zo vaak mogelijk terecht kunnen in de brasserie. De vergadering steunt het bestuur daarin en dat geeft rust.

Golfschool

Een ander belangrijk agendapunt betrof de golfschool en de driving range. Zoals bekend heeft het bestuur begin 2021 het contract met Haars Holding BV per 1 maart 2024 opgezegd. Hiervoor waren verschillende redenen, zoals de wens voor meer regie vanuit de vereniging. De golfschool en drivingrange  vormen de entree van de club. Onze ambitie is  één gezicht naar buiten en een geïntegreerd optreden van golfschool en vereniging. De afgelopen tijd is onderhandeld over de manier waarop afscheid genomen zal worden van de huidige pachter. Daar zijn drie verschillende scenario’s uit naar voren gekomen, waarbij één scenario de voorkeur van het bestuur heeft. Ook daarin steunde de vergadering het bestuur. Wie hier meer over wil weten, kan op de ledenwebsite - bij de vergaderstukken - een uitgebreid document lezen waarin vrijwel alle vragen en antwoorden over dit voorstel staan. Nu hier duidelijkheid over is, kunnen we verder met de toekomst van ‘het golfeducatiecentrum’ zoals het in het meerjarenbeleidsplan heet. Dat willen we graag samen met de leden doen. In september vinden daarvoor een aantal bijeenkomsten plaats.

Mijlpaal

Acht juni is voor het bestuur een belangrijke mijlpaal. Nu er draagvlak is vanuit de leden, kunnen we met opgeruimd gemoed verder op de ingeslagen weg. Gesteund door de leden kunnen we verder met alle ambitieuze plannen die we hebben. Inmiddels vinden gesprekken plaats over een nieuwe start van het jeugdbeleid samen met de golfschool, na de zomer start een mooi ‘Samen Spelen, Samen Trainen-programma’ en we doen mee aan de ‘Welcome-to-the-club-campagne’ van de NGF. Ook staat er een geweldige Golfweek op het programma, waarover binnenkort meer. Events als ’t Goois Open Par-3 Kampioenschap zetten ons golfpark flink op de kaart! Uiteraard zijn er zaken die nog niet helemaal goed gaan, maar er is een positieve vibe aan het ontstaan en daar zijn we superblij mee!