Disclaimer

Website Disclaimer

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van deze website.

Merken
Wanneer er door Golfvereniging Spandersbosch materiaal (tekst, afbeeldingen en/of scripts) op deze website is geplaatst dat rechtmatig aan een ander toebehoort, zullen wij dit (nadat wij hierover zijn ingelicht, door middel van een e-mail met een duidelijke omschrijving van het materiaal en een reden) aanpassen of verwijderen. Al het niet door ons gemaakte materiaal - wel door ons geplaatst - is door ons geplaatst in de veronderstelling dat het toebehoort aan het publieke domein. Golfvereniging Spandersbosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen hiervan.

Al het materiaal wat is gehaald van andere internet sites wordt voorzien van bronvermelding, indien wij dit noodzakelijk achten, met inachtname van bovengenoemde veronderstelling.

Alle merken op deze site zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren en van de beheerder van deze website is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door de beheerder met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Golfvereniging Spandersbosch kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarvan op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Golfvereniging Spandersbosch gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Golfvereniging Spandersbosch aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De gegevens in het openbare deel van deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Hoewel Golfvereniging Spandersbosch de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Golfvereniging Spandersbosch niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Golfvereniging Spandersbosch aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer
Golfvereniging Spandersbosch behoudt zichzelf het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.