Oorspronkelijk Be Fair

Opgericht in 1922 als voetbal- en gymnastiekvereniging

Sedert 1931 heeft Be Fair zich vooral als hockeyclub sterk ontwikkeld en vanaf die tijd zich ook gevestigd in de zogenaamde Zanderij, waar tot in de zestiger jaren nog zandafgravingen hebben plaatsgevonden.

Be Fair destijds was de eerste sportvereniging in de vallei Crailoo, die met het Gooisch Natuur Reservaat (GNR), de eigenaar van het gebied, een huurovereenkomst is aangegaan.

Be Fair vervulde in het Gooi oorspronkelijk de rol van hockeyclub voor rooms-katholieke families, met een sterk traditioneel karakter, maar onder invloed van de snel voortschrijdende sociale integratie van de 50'er en 60'er jaren veranderde de structuur van de vereniging tot een club van mensen, die graag in een sportieve atmosfeer van saamhorigheid hun favoriete sport bedrijven.

Na de vernielingen, aangericht in de Tweede Wereldoorlog, kwam er een ongekende bloeiperiode met aanleg van nieuwe velden en de bouw van het thans reeds tweemaal uitgebreide hockeyclubhuis.

In 1964 werd een tennisafdeling opgericht, gevolgd in 1981 door de golfafdeling. De vereniging werd geleid door een hoofdbestuur, waarin ook de voorzitters van de afdelingscommissies als sportcommissarissen zitting hadden. In 1988 had Be Fair 1300 leden, waarvan ca. 600 hockeyend, ruim 300 tennissend en ca. 400 golfend.


d' 8 Betskes

In november 1980 werd door Stance Hermans, Friedje Jaartsveld, Truus Krens en Angelique Nieuwe Weme het initiatief ontwikkeld om op de hockeyvelden van Be Fair een golfballetje te gaan slaan.

Dit werd door Willem Vrolijks, de toenmalige beheerder en groundsman van het Be Fair complex, zonder pardon van de hand gewezen. Noodgedwongen weken zij uit naar het speelveld aan de s' Jacoblaan te Bussum en werd de Golfvereniging de '8 Betskes' opgericht, vernoemd naar een café in Venlo.

Dit café werd gerund door vier dames die tezamen 8 betskes (billen, kadetjes) hadden.

Onze '8 Betskes' hoorden dat een zekere Tom de Booij golflessen gaf aan de leden van de Baarnse Golfvereniging op het recreatieterrein in Lage Vuursche.

Dinsdag 2 december 1980 kregen Stance Hermans en Friedje Jaartsveld in de stromende regen golfles van Tom de Booij. Op zaterdag 13 december 1980 werd een vergadering met het bestuur van Be Fair belegd om te bezien of het mogelijk was om een Golfafdeling in het leven te roepen binnen de Sportvereniging Be Fair.

Het resultaat was dat op donderdag 18 december de eerste golfles werd gegeven op het vierde veld van Be Fair.

Nu niet aan 8 Betskes, maar aan 1 heer en 7 dames (Han van der Weijden, Angelique Nieuwe Weme, Bep Kerstens, Pia Poelmann, Nietie Slootman, Truus Krens, Stance Hermans en Friedje Jaartsveld). Ze betaalden een rijksdaalder per persoon voor de golfles.


Be Fair wordt 't Spandersbosch

In 1994 kwam er veel beweging in de club Be Fair. De hockeyafdeling, die qua ledenaantal sterk teruggelopen was, werd benaderd door de Hilversumse Hockey Club om te fuseren.

Deze toenadering heeft ertoe geleid dat ook een derde kandidaat zich meldde: de hockey- en tennisclub Kameleon die op een terrein van het GNR speelde.

Deze werd uiteindelijk de meest geschikte fusiepartner. Deze fusie had voor de golfafdeling de nodige gevolgen en leidde uiteindelijk tot een conflict met de hockeyafdeling.

Na het bijleggen van de tegenstellingen, die vooral betrekking hadden op de speelrechten, werd in de algemene ledenvergadering in september 1994 de Omni-vereniging 't Spandersbosch opgericht.

Een nieuwe naam waarmee historisch gezien een verband werd gelegd met het oude lokale bosgebied het Spanderswoud.


Omni-vereniging 't Spandersbosch

De Omni-vereniging had een geheel andere structuur dan het oude Be Fair. Golf, Tennis en Hockey werden zelfstandige verenigingen met eigen statuten.

Daarboven stond de Omni-vereniging waarin alle drie verenigingen waren vertegenwoordigd. Het Omni-bestuur bestond uit negen leden. Per vereniging werden twee gekozen leden afgevaardigd. Daarnaast waren de drie voorzitters lid van het bestuur.

In de Omni-vereniging vond naast de financiering, het beheer plaats van de algemene- en sportfaciliteiten, die aan de drie sportverenigingen in gebruik werden gegeven. De kosten voor algemene faciliteiten werden via verdeelsleutels aan elke vereniging doorberekend.

Op haar beurt moest elke vereniging haar begroting sluitend maken. Verliezen moesten door de vereniging zelf gedragen worden.


Gevolgen plan ecoduct

In 1997 kwam de eerste informatie naar buiten over plannen van het GNR om dwars door de sportvallei een natuurbrug aan te leggen. Besprekingen tussen het GNR en de Gemeente Hilversum leidden tot het samenstellen van projectgroep herinrichting Vallei die gemeenschappelijk een convenant tekenden om mee te werken aan het ecoduct.

Basis was dat geen der verenigingen erop achteruit zou gaan en een huurcontract voor 50 jaar in het vooruitzicht werd gesteld. De afdeling stadsontwikkeling van de Gemeente Hilversum kwam samen met bureau Vista landschapsarchitectuur, in 1998 met een 'Vlekkenplan sportvallei' waar de natuurbrug met drie varianten was ingepast.


Deze inpassing had zeer ingrijpende gevolgen voor de golfvereniging

In de gepresenteerde varianten zou in het meest ongunstige geval vrijwel de complete golfbaan verdwijnen. Door vindingrijkheid en eindeloos gepuzzel kon door golfbaanarchitect Gerard Jol een nieuwe golfbaan worden getekend.

De ten gevolge van het ecoduct verloren stukken terrein moesten echter door het GNR gecompenseerd worden. Na intensieve besprekingen bleek een samenwerking tussen de twee naast elkaar liggende golfbanen, die van 't Spandersbosch en buurman Bob Krone die Openbare Golfbaan Crailoo (OGC) op commerciële basis exploiteerde, onvermijdelijk.

Alleen op die manier kon een geheel nieuw complex worden aangelegd met een 9-holes B-status Verenigingsgolfbaan met een openbare 9-holes Par-3 baan. Voor de golfvereniging die al jaren wachtte op het moment waarop Bob Krone zijn bedrijf zou willen verkopen kwam nu de kans. Krone was bereid te verkopen en het GNR zou hier een bemiddelende rol in spelen.


Overname Openbaar Golf Crailoo

Door de verschillende belangen binnen de Omni-vereniging leidde de herinrichting van de vallei tot grote spanningen tussen Golf en Hockey in ernstige en Tennis in mindere mate. Golf wilde zelfstandig verder, zeker nu de overname van OGC tot de mogelijkheden behoorde.

Hockey en Tennis konden hun toch al krappe begrotingen zonder bijdrage van de golfvereniging echter niet rond krijgen. Om het Omni- en golfbestuur te ontlasten met deze problematiek en de zeer complexe overname van OGC, werd in 1999 een projectgroep 'Herinrichting Vallei' gevormd.

Na bemiddeling werd een 'Omni convenant' gesloten waarin de golfvereniging voor 5 jaar aan haar verplichtingen, lees haar bijdrage in de gemeenschappelijke kosten, zou voldoen.

De commissie herinrichting ging met instemming van het golfbestuur later over in de Golfstichting Lange Heul. Deze Stichting had door het convenant inmiddels de goedkeuring van Omni gekregen om de aandelen van Krone BV in haar stichting onder te brengen en buiten het risico van Omni te houden.

Met de stichting, bijgestaan door twee golfbestuurders, werd tot in de kleine uurtjes gewerkt aan de overname van Krone BV. Om de financiering van deze overname mogelijk te maken hadden de leden inmiddels een achtergestelde en renteloze lening verstrekt. De overname van Krone BV was per 1 januari 2000 een feit!


Bezwaarperiode aanlegvergunning

Na de overname kwam er een hectische tijd. Het bestaande personeel moest worden uitgebreid met een manager en enkele greenkeepers. Ook moest de gehele administratieve organisatie volledig op de schop.

De golfvereniging verhuisde en trok in het bestaande, opgeknapte, clubhuis van OGC. Door de overname ontstond vooral bij de jaarkaarthouders onrust over de speelrechten in de toekomst.

Een groot aantal OGC'ers werden echter lid van GV 't Spandersbosch. Veel kaarthouders wachtten echter af wat de toekomst ging brengen. Immers, er was nog steeds geen goedkeuring voor het aanleggen van de golfbaan in de helling.

Deze noodzakelijke compensatie was onontbeerlijk voor het uitvoeren van het totaal gelanceerde plan. Er brak een spannende periode aan toen twee belangengroepen bezwaar aantekenden bij de Raad van State.

Intensieve bestuurlijke lobby en interventie van de Hilversumse wethouder Karen Heerschop hebben geleid tot intrekking van de bezwaarschriften. De door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij in november 1999 voorwaardelijk afgegeven vergunning werd op 3 december 2002 definitief.


Aanleg nieuwe golfbaan

Wat toen gebeurde had niemand voor mogelijk gehouden. Het inmiddels gevormde bouwteam kreeg het voor elkaar om direct in februari 2003 te beginnen met het gedeeltelijk kappen van het hellingbos.

Maar wat ze nog niet wisten, er zou een bloedhete zomer volgen. Dankzij intensieve beregening was de baan in een recordtijd aan het groeien. Vijf holes werden volledig en twee gedeeltelijk opgeleverd. Op 31 oktober van hetzelfde jaar, slechts 7 maanden later, werden de eerste holes feestelijk geopend.

Vanaf dat moment kwam een interne verhuizing tot stand. De Openbare golfbaan werd naar het gedeelte verplaatst waar vroeger 't Spandersbosch speelde en 't Spandersbosch kreeg een (gedeeltelijk) nieuwe baan, met nieuw logo en nieuwe naam.

Golfvereniging 't Spandersbosch werd veranderd in Golfclub Spandersbosch!

Golf zegt met behoud van de speelrechten in de overgangsperiode het Omni-lidmaatschap per 1 januari 2004 op.

Daarmee komt de golfvereniging los van Omni en kunnen alle verenigingen zelfstandig aan hun toekomstplannen werken.

Na de start werd al snel het Golfpark Spandersbosch compleet met de NGF B-status Boschbaan en de Par3 Crailoobaan. De Boschbaan is de thuisbaan van de Golfclub Spandersbosch geworden.  De Stichting Golfpark Spandersbosch is vanuit de vereniging opgericht met als doel het onderhoud en het (commerciële) beheer van alle faciliteiten op het golfpark, naast de beide golfbanen ook het clubhuis en de oefenfaciliteiten.

Fusie

Eind 2020 is Golfclub Spandersbosch gefuseerd met Golfpark Spandersbosch, waaruit één nieuwe vereniging is voortgekomen.

Golfvereniging Spandersbosch heeft naast de instandhouding van een actief verenigingsleven tevens als doel een gezonde exploitatie van het totale golfpark, zoals dat voorheen bij Stichting Golfpark Spandersbosch was ondergebracht.